Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.:

1. Oficiální název:

Obec Lčovice

2. Důvod a způsob založení:

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lčovice v souladu s §§ 1 a 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Lčovice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

3. Organizační struktura:

Zvolené zastupitelstvo obce má 9 členů.

V čele zastupitelstva stojí neuvolněná starostka volená z řad zastupitelů.

Starostku v nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Jsou zřízeny výbory finanční a kontrolní.

4. Adresa úřadu a kontakty:

Adresa: Lčovice 64, 384 81 Čkyně

Tel.: 388 423 302

Mobil: 724 191 816

Fax.: 388 423 302

e-mail: info@lcovice.cz

webové stránky: www.lcovice.cz

datová schránka: ee6b55e

5. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 661 630 309 / 0800 vedený u České spořitelny, pobočka Vimperk

6. IČ: 00583324

7. DIČ: CZ00583324 – obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů (informace pro občany) např. obecně závazné vyhlášky, svobodný přístup k informacím

Rozpočet rozklikávací na jednotlivé rozpočty.

9. Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.

Žádost může být předána na podatelnu OÚ Lčovice, e-mailem: info@lcovice.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:

 • těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon,
 • utajovaných skutečností,
 • informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí,
 • informací ohrožujících obchodní tajemství,
 • informací o majetkových poměrech osob, získaných na základně zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení, vnitřních pokynů a personálních předpisů.

10. Příjem žádostí a podání

Žádosti o poskytnutí informace se podávají: 

 • osobně v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin
 • písemně na adresu obecního úřadu
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • telefonicky
 • viz. kontakty

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Lčovice a odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon.

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat: poštou na adresu: Obecní úřad Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Čkyně

12. Formuláře

Formuláře pokud existují v elektronické podobě, jsou k dispozici v sekci formuláře nebo je možné si je vyzvednout na OÚ Lčovice

13. Návody na řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné správy ČR: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje.

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád

zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

zákoník práce č. 65/1965 Sb.

zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.

15. Licenční smlouvy

Výhradní licence nebyly poskytnuty

16. Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.